Kha pa sharafat toolo sara paish
raza. Kani 9mm har time masara
pa badda vi. Havaldar Arshad
from ISI Pak Army. Zaan ratha
ting ka. bye bye

Tha parady looryano khazoo tha
sathoona kay. Khapal under LHVs
tha wae che masara milaov sha,
date tha zoo. Greenstar ki deray
khazay tha na tangi di. Nun ba
stha head office ki rabitha kege
aov stha nokri khatam.

khapal zaan sum ka. Stha num ISI
walo tha hawala sho. Che kala
ghwari, saa na saa case ki baday
geer ki. Green Star Head office
tha ba stha complaint nun arsal
she.

Che zaa stha dumra personal
number malomolay shum, nou zaa
har saa kolay shum. Zama
kassan ba dair zar stha madad
kolo wala khabar hum wali. Da
kiran wada wraz ba da aghay
akhri wraz vi. Za ba darzam,
zaan ratha ting kae.

Che zaa stha dumra personal
number malomolay shum, nou zaa
har saa kolay shum. Zama
kassan ba dair zar stha madad
kolo wala khabar hum wali. Da
kiran wada wraz ba da aghay
akhri wraz vi. Za ba darzam,
zaan ratha ting kae.

Ta saa weil che zaa ba na
khabregam. Zama yaov khaas kus
har wakht stasoo pasi lgay
dalay way. Kiran Zama Khaza
da, ka wada di ka, sarmun
baday ubasam. Da aghaa alak
janaza ramandi maa obbassa.
Rukaov ka da wada. Kani bukka
baday oghiam saara da loryano.
SAAD

Ta saa weil che zaa ba na
khabregam. Zama yaov khaas kus
har wakht stasoo pasi lgay
dalay way. Kiran Zama Khaza
da, ka wada di ka, sarmun
baday ubasam. Da aghaa alak
janaza ramandi maa obbassa.
Rukaov ka da wada. Kani bukka
baday oghiam saara da loryano.
SAAD